Hopp til hovedinnhold

Hvordan lykkes med Innovasjon og digital produktutvikling?

Organisasjoner som omfavner innovasjon oppnår betydelig større suksess, mens de som forsømmer dette stagnerer og forsvinner gradvis. Å oppnå suksess gjennom innovasjon kan imidlertid være en intrikat utfordring. Mens innovasjon fortjener oppmerksomhet, må ikke kjernedriften forsømmes, men heller ses på som et fundament, en muliggjører og generator for fremtidige vekstinitiativer. Den innsatsen som investeres i innovasjonsarbeidet bør derfor være strategisk, presis og veloverveid.

Vi holder deg i hånden gjennom ulike faser av innovasjonsarbeidet

Bekk Management Consulting er en erfaren partner innen innovasjon, støttet av Bekks kompetanse innen digital produktutvikling samt samarbeidet med NHH om Norsk Innovasjonsindeks.

Innovasjon omfatter ikke bare en enkelt oppgave, men en prosess med flere faser. Vi leverer i dag omfattende støtte til våre kunder gjennom alle trinnene fra idé til en ferdig skalert tjeneste. Nedenfor gir vi en oversikt over hovedaspektene i våre leveranser.

1. Forstå mulighetsrommet. I den utforskende fasen av innovasjonsarbeidet er målet å skaffe innsikt i mulighetsrommet og kundenes behov. Vi benytter ulike verktøy innen jobs-to-be-done theory, kunde- og konkurrentanalyse og inspirasjonsanalyser for å oppnå dette.

2. Utforsking og validering. Innovasjon er utforskende i sin natur, men i denne fasen hjelper vi våre kunder et steg videre ved å identifisere de mest lovende ideene for å bedre imøtekomme kundenes behov. Dette oppnås gjennom workshops og velprøvde metodikk mot reelle eller potensielle kunder. Vi bistår deretter med å evaluere hvilke ideer som fortjener videre oppfølging, og hvilke som bør bevares som konsepter.

3. Pilotering og oppskalering. En idés levedyktighet avgjøres til slutt av kundenes reaksjoner. Derfor hjelper vi våre kunder med å avgjøre om en idé har potensial i virkeligheten. En vanlig feiltolkning er at tidligfase testing er kostnadskrevende. Det behøver det ikke være. Vår erfaring viser at det er langt mer kostnadseffektivt å skaffe realistisk kundeinnsikt etter MVP tankegang på et tidlig tidspunkt, sammenlignet med å lansere produkter som ikke appellerer og som har krevd store ressurser å utvikle.


Når lovende resultater begynner å vise seg, støtter vi gjennom fullskala lansering og oppskalering. Dette kan inkluderer utarbeidelse av go-to-market strategier, etablering av organisatoriske strukturer som fremmer effektiv oppskalering og å bistå i sourcing av komponenter som fremmer og understøtter potensialet.

4. Styring av portefølje og organisasjon. Bærekraftig innovasjon krever kontinuerlig ressursallokering. Med flere konkurranseutsatte initiativer og innovasjoner blir evnen til prioritering både mer kritisk og kompleks. Vi bistår våre kunder med å etablere styringsrammer som sikrer effektiv håndtering av porteføljen.

Nøkkelen til vellykket innovasjon

Innovasjon er grunnlaget for vekst og fremtidig lønnsomhet. Derfor har alle organisasjoner en interesse av å integrere innovasjon som en kjerneaktivitet. Innovasjon er kjennetegnet ved å utfordre eksisterende regler og strukturer. Selv om organisasjonene varierer, deler de som oppnår suksess gjennom innovasjon visse karakteristikker og tankesett. Disse fellestrekkene gjør at de mest innovative organisasjonene over tid bruker ny teknologi, strategisk innsikt og kontinuerlig itererer for å imøtekomme kundenes behov og skape økt lønnsomhet.

Her er noen av fellestrekkene vi observerer hos de mest innovative organisasjonene:

 • En riktig risikoforståelse
  En riktig risikoforståelse
  Les mer

  De fleste innovasjoner feiler. Den kortsiktige risikoen ved å innovere kan derfor synes stor. De mest innovative organisasjonene forstår imidlertid at den mest relevante risikoen er den langsiktige risikoen for å bli utdatert og utkonkurrert.

 • Høyt fokus på testing i tidlig fase
  Høyt fokus på testing i tidlig fase
  Les mer

  Vi vil så fort og effektivt som mulig finne ut om en idé er god eller ikke. Det er fordi ressursbruken knyttet til å utvikle og realisere en ide øker utover i utviklingsløpet. Den riktige måten å håndtere dette faktumet på er å teste ideer før de er fullt ut utviklet. De mest innovative organisasjonene har strukturert innovasjonsarbeidet sitt etter dette prinsippet.

 • Balansert innovasjonsorganisering
  Balansert innovasjonsorganisering
  Les mer

  De beste organisasjonene balanserer fokuset på kjernevirksomheten med fokus på innovasjonsarbeid og videreutvikling av produkter og tjenester. Insentiver, strukturer for ressursallokering og et fokus på verdiskaping er altså tilrettelagt med mål om å sikre at kjernevirksomheten ivaretas samtidig som innovasjon vies stort fokus.

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre erfaringer med Innovasjon og digital produktutvikling?

Vi deler gjerne erfaringene våre fra dette arbeidet og tilsvarende problemstillinger. Ta gjerne kontakt med Fredrik
for en prat.