Hopp til hovedinnhold

Organisatorisk smidighet

I en verden hvor endringer er normen og kompleksiteten stadig vokser, blir evnen til å tilpasse seg - å være smidig - avgjørende. Å lykkes med dette kan bety alt fra økt konkurransekraft til forbedret attraktivitet som arbeidsgiver.

Din veiviser mot organisatorisk smidighet

Vi i Bekk har vært pionerer innen smidige arbeidsformer i Norge. Våre egne prinsipper og tilnærminger kan brukes i alle deler av en organisasjon.

Samtidig vil eksisterende strukturer og kultur alltid påvirke hvilke tiltak som fungerer best. Selv om det finnes verdifulle rammeverk og verktøy der ute, må de tilpasses unike forhold. Veien til en smidig organisasjon handler med andre ord om pragmatisme. Vår tilnærming bygger derfor på tre prinsipper:

1. Kundeorientering som grunnpillar. Vi søker å etablere organisasjoner som driver frem endringer basert på egne kunders behov. Vi lykkes ved å etablere kundeorienterte målstyringsrutiner, kontinuerlig kundedialog og strukturer for innsamling og bruk av kundeinnsikt.

2. Koordinert autonomi med økt verdi som mål. Å gi organisasjonen autonomi og beslutningsmyndighet betyr ikke å fjerne alle strukturer for koordinering. Strukturene må imidlertid tilpasses. Vi har lang erfaring med å gjøre dette, eksempelvis gjennom etablering av målstyringsmetoder som OKR eller andre smidige styringsstrukturer.

3. Aktiv endringsledelse og kulturarbeid. Å lykkes med smidig transformasjon krever en kultur som aksepterer endring. Vi hjelper deg å bygge en slik kultur, med erfarne konsulenter og en bred verktøykasse med velprøvde metoder.

Vellykkede smidige transformasjoner gir organisasjoner smidige kapabiliteter

De som har lykkes med smidig transformasjon deler flere kjennetegn. For det første er kundens behov satt i fokus. For det andre har ledelsen fokus på å sette retning og gi frihet under ansvar. Denne tilnærmingen gir plass for et tredje kjennetegn – teamene har betydelig autonomi for å ta de beste avgjørelsene etter eget skjønn. Autonomien underbygges av strukturer som muliggjør allokkering av ressurser basert på nyvunnen innsikt.

Autonomi og frihet under ansvar kommer imidlertid ikke uten risiko for at man går i bena på hverandre. Vellykkede smidige organisasjoner evner å håndtere denne risikoen og sikre gode koordineringsmekanismer av aktiviteter; horisontalt på tvers av team såvel som vertikalt på tvers av organisasjonen. Sist, men ikke minst, kjennetegnes typisk kulturen i smidige organisasjoner av trivsel og trygghet, som gir grobunn for læring og utforsking.

Kontakt oss

Trenger du hjelp å gjøre din organisasjon mer smidig og endringsdyktig?

Vi deler gjerne erfaringene våre fra dette arbeidet og tilsvarende problemstillinger. Ta kontakt med Sebastian
for en prat.