Hopp til hovedinnhold

Bekk og bærekraft

Bærekraft, vår tids viktigste og kanskje mest komplekse samling med problemstillinger. Et tema hvor tilsynelatende alt henger sammen med alt.

Likestilling, mangfold, menneskerettigheter, klima og miljø. Arbeidsliv, samfunn og natur. Hvor det ene slutter og det andre begynner er nesten umulig å si. Vi har å gjøre med kompleks kausalitet, hvor langreiste tomater kan være mer klimavennlige enn kortreiste. Eller ikke. Å velge riktig har plutselig blitt vanskelig.

På alle områder er det viktig å holde tunga rett i munnen. Og jobber du i Bekk er sjansen stor for at du er typen som tenker deg om, enten det handler om hvordan vi omgås, karbonavtrykket på reisen mellom to møter, eller hvor vi bør kjøpe software, papir og mat.

Kantina på skur 39. Foto.
Mye må gjøre mer

I Bekk er det mange som gjør mye. Og mange som ønsker å gjøre mer. Framtiden krever det av oss – og av Bekk som selskap. Vi er, som de fleste andre, en del av både problemet og løsningen. Det gir oss et ansvar og en mulighet til å påvirke.

Vi har gjort mye i egne rekker. Mer vegetar, færre flyreiser, bysykkel framfor taxi, trygg avfallshåndtering, støtte til ideelle organisasjoner og pro bono-oppdrag. Vi har faggrupper for bærekraft og for universell utforming, vi samarbeider med skoler for å inspirere jenter til å velge teknologifag, og vi har rause permisjons- og velferdsordninger for folk i Bekk. Vi legger ned en betydelig innsats for at Bekk skal være et trygt og godt sted å jobbe – for alle.

Vi stiller også krav om bærekraft til våre underleverandører, har rutiner for innkjøp av varer og tjenester, er miljøsertifisert, har etiske retningslinjer for ansatte og for Bekk, og vi gjennomfører regelmessige undersøkelser om livet i Bekk, likestilling og diskriminering.

Det betyr ikke at vi er i mål. Det betyr at vi er på vei.

Digitale karbonavtrykk

IT-sektoren har et betydelig forbedringspotensial når det kommer til sitt eget karbonavtrykk. Det sterke fokuset på flyskam, kjøttproduksjon, olje og gass har kanskje gjort at vår egen bransje delvis har gått under radaren. IT er jo tross alt nesten bare digitalt. Men tallene viser at IT-bransjen står for like store utslipp som flybransjen.

Å sende data over internett krever strøm. Og mengden data som sendes globalt hvert år er enorm. Og sterkt økende. Beregninger viser at IT-bransjen må kutte utslipp med 51 % innen 2030 for å kunne nå målene i Parisavtalen. Det krever handling.

Størst effekt vil det ha om vi blir flinkere til å ta bærekraftsperspektivet med ut i oppdragene vi gjør for kundene våre. Vi må tenke grønt i hver kodelinje. Mindre kode og mindre data betyr mindre strøm. Må alle digitale møter strømme video? Trenger vi å lagre ørten versjoner av samme dokument? Og hvilken skyplattform er egentlig grønnest?

Vi må ta bærekraft inn i utøvelsen av fagene våre. Og samtidig må myndigheter og oppdragsgivere regulere og stille krav til bransjen. Som med GDPR og universell utforming. Vi trenger både kultur og struktur.

Tre kategorier bærekraft

Som selskap har vi systematisert bærekraftsarbeidet vårt i tre områder. En del ting er selvpålagte, andre er lovpålagte.

Område 1. Miljø og klima

Miljøspørsmålene kom på agendaen i Bekk omtrent rundt 2010. Først med enkle enøk-tiltak, elbil-ladere og en tydelig holdning om deltakelse på konferanser som krevde lange flyreiser. Tiltakene har så gradvis blitt utvidet, i takt med bevisstheten rundt klimaspørsmål i samfunnet ellers. Ikke minst har det kommet nye generasjoner utålmodige bekkere som har vært med å forme holdningene i Bekk.

I 2019 ble vi sertifisert Miljøfyrtårn, og siden da har vi rapportert og blitt revidert på blant annet utslipp og gjennomførte tiltak. Er du nysgjerrig på miljørapportene våre, eller har innspill til arbeidet, ta gjerne kontakt med miljøansvarlig i Bekk, Thea Thorleifsson.

Område 2. Likestilling og diskriminering

Bekkere kommer i alle valører. Kjønn, bakgrunn, religion, seksuell orientering, alder. Vi liker å tro at vi er en arbeidsplass for alle. Rett nok er ikke distribusjonen jevnt fordelt: Vi er for eksempel flere menn enn kvinner, 69 % mot 31 %. Forklaringen er at færre jenter enn gutter studerer teknologifag. Det forsøker vi å gjøre noe med.

Vår erfaring er at mangfold er en styrke. Ulike perspektiver gjør oss bedre, som problemløsere, som fellesskap og som selskap. Men mangfold kommer ikke av seg selv. Det forutsetter en bevissthet og et aktivt eierskap til temaet hos bekkere både med og uten lederroller.

Hvert år utarbeider vi en egen likestillings- og diskrimeringsredegjørelse. Ønsker du tilgang til redegjørelsen, send oss en melding på hei@bekk.no.

Område 3. Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Vi er et ryddig selskap. Vi liker tellekanter og struktur. Og vi liker å behandle folk med respekt og anstendighet. Det gjelder også folk utenfor Bekk. Alle fortjener ryddige arbeidsforhold. Derfor er vi nøye med hvem vi kjøper tjenester fra, hvilke selskaper vi knytter oss til. Det gjelder hvem vi leier kontorer av, forsikringer, kantine, renhold og så videre.

1. juli 2022 trådte den nye åpenhetsloven i kraft. Loven skal styrke virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan man håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet.

Loven pålegger at en redegjørelse for arbeidet skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. Om du ønsker tilgang, send en forespørsel på hei@bekk.no.